View Single Post
  #6  
Old Feb 02, 2012, 06:33 AM
Jadiarlerve Jadiarlerve is offline
Newbie
 
Join Date: Feb 2012
Location: Tunisia
Posts: 4
Default Îïåð* äëÿ Nokia Ñê*

Ïî óìîë÷**èþ Opera Mini îòêðûâ*åò òîëüêî îä*î ñîåäè*å*èå ñ ïðîêñè-ñåðâåð*ìè, * ïîçæå ýòî ñîåäè*å*èå èñïîëüçóåòñÿ ïîâòîð*î. Î*î ò*êæå ïîçâîëÿåò ñåðâåð*ì ðå*ãèðîâ*òü ** èçìå*å*èÿ â ç*êë*äê*õ, õð**ÿùèõñÿ ** ñåðâåðå Opera Link[38]. [url=********newminiopera.ru/]opera mini ñê*÷*òü áåñïë*ò*î[/url]