View Single Post
  #1  
Old May 05, 2012, 11:12 AM
no.thing000 no.thing000 is offline
Newbie
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 2
Default Munuvuong - Open 10h00 th? b?y12/05/2012

Munuvuong - Open 10h00 th? b?y ng*y 12/05/2012. Website : ********Munuvuong.com. Version : 1.07V Season 6

. Máy Ch? : Season 6

. Exp : 300x

. Drop : 60%

. Du?ng truy?n : Du?ng truy?n 1GBs ch?y ch? d? LoadBalance (ch?ng lag, ddos)Gi?i thi?u so lu?cMunuvuong.com du?c m? c?a ra ch*o dón các b?n cùng v?i mong mu?n các b?n có m?t noi gi?i tr*, thu giãn vui v? sau nh?ng gi? h?c t?p v* l*m vi?c v?t v?.

Munuvuong.com ra m?t Server Anh Hung v?i phiên b?n Season 6 cung l* phiên b?n m?i nh?t c?a MU th? gi?i. Phiên b?n n*y ch?a d?ng h*ng ch?c các t*nh nang, nhân v?t, quái v?t, b?n d? m?i. v* l* phiên b?n ho*nh tráng nh?t t? tru?c d?n nay c?a trò choi MU. Khi
tham gia v*o phiên b?n m?i các b?n s? khám phá m?t l?c d?a to l?n v?i vùng d?t ho*ng gia ORDEAL c?a dòng nhân v?t m?i Rage Fighter - First Master.Vùng d?t Kalturan, noi sinh s?ng c?a các Võ Si Ho*ng Gia. Các b?n không ch? tr?i nghi?m s? kì b* d?y mê ho?c m* còn khám phá du?c nh?ng nét d?c dáo khác nhu các phép thu?t, nh?ng sinh v?t l?, lo?i ng?c quý hay c? th? gi?i c?a nh?ng Võ Si Ho*ng Gia.[img]********i40.servimg.com/u/f40/16/60/93/97/muonli11.jpg[/img]

Trong các nhân v?t c?a phiên b?n Season 7 còn xu?t hi?n nhân v?t Rage Fighter l* th*nh viên m?i c?a l?c d?a MU du?c sinh ra t?i vùng d?t Kalturan. Dây l* nhân v?t c?n chi?n chuyên v? PvP l* Berserker có kh? nang d?c bi?t khác h?n v?i nh?ng ch?ng t?c tru?c dây.
Nhân v?t n*y có kh? nang t? buff v?i các k? nang tuy?t chiêu d?p d?ng th?i cung l* m?t dòng nhân v?t c?n chi?n ra dòn b?ng nh?ng n?m d?m liên ho*n.


[img]********i40.servimg.com/u/f40/16/60/93/97/muonli10.jpg[/img]

Ngo*i vi?c khám phá s? ho*nh tráng c?a nhân v?t Rage Fighter, h*ng lo?t các y?u t? m?i nhu h? th?ng quái v?t, h? th?ng nhi?m v?, h? th?ng v?t ph?m, h? th?ng các s? ki?n. cung s? l* nhân t? t?o nên s? tò mò v* thu hút c?a các game th? dang mong mu?n hi?n nay.[img]********i40.servimg.com/u/f40/16/60/93/97/21010.jpg[/img]D? ho*n thi?n Server, d?i ngu BQT dã t?p h?p kinh nghi?m v?n h*nh trò choi c?a mình cùng v?i các game th?. Bên c?nh dó d?i ngu BQT còn t?ng h?p ý ki?n h*ng tram th*nh viên, t? dó dua ra nh?ng h? th?ng, t*nh nang m* game th? yêu th*ch dung h?p v*o phiên b?n
Season 7 n*y. Ngo*i ra, trong quá trình ra m?t Server , d?i ngu BQT còn m?i nh?ng game th? kì c?u tham gia cùng phát tri?n, test v* ho*n thi?n Server, h?a h?n s? mang d?n s? h*i lòng tuy?t d?i d*nh cho các game th? trung th*nh c?a MU Online. M?i chi ti?t xin
liên h?: [url=********Munuvuong.com][b][i]********Munuvuong.com[/i][/b][url=********Munuvuong.com]********Munuvuong.com ra m?t v?i mong muô?n dem l?i s? gi?i tr* d*ch th?c cho các b?n. M?t sân choi h?u *ch v* d?y b?t ng? cho các b?n. Chúc b?n vui v? cùng MU.