View Single Post
  #4  
Old Sep 25, 2011, 02:47 AM
garmolley garmolley is offline
Newbie
 
Join Date: Sep 2011
Location: Russia
Posts: 1
Default òåõ*îëîãèè êî

Êî*òð*öåïöèÿ è ç*÷*òèå - âîïðîñû ïðîòèâîïîëîæ*ûå è *åñîâìåñòèìûå.
Ê*òåãîðè÷åñêè â*æ*î îñîç**â*òü, ÷òî ýòî áîëüø*ÿ îòâåòñòâå**îñòü è âû äîëæ*û åå êî*òðîëèðîâ*òü.

Ïðî÷åñòü ìîæ*î ** ðåñóðñå
[url=***********.method-contraception.ru/sovremennaya-kontratseptsiya/den-kontratseptsii/]Äå*ü êî*òð*öåïöèè[/url]